zachmurzenie umiarkowane
22°
22°
poniedziałek
Jutro sesja Rady Gminy Kruszyna!
20 marca 2018 r. | 14:02
0

W środę 21 marca w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna, podczas której radni będą uchwalać regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszyna.

porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
5. Interpelacje i wolne wnioski.
6. Informacja o działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszynie.
7. Wprowadzenie zmiany do uchwały dotyczącej określenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość, zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kruszyna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna.
9. Przyjęcie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna.
10. Uchwalenie Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszyna.
11. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2018 roku.
12. Zniesienie statutu pomnika przyrody.
13. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna.
14. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
15. Podział Gminy Kruszyna na okręgi wyborcze.
16. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018rok.
17. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2017 rok.
18. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach prowadzonych przez Gminę Kruszyna.
19. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
20. Informacja w sprawie realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017.
21. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kruszyna.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *