zachmurzenie duże
-8°
-8°
poniedziałek
Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Kruszyna
26 marca 2018 r. | 14:14
0

Urząd Gminy Kruszyna opublikował krótkie sprawozdanie z ubiegłotygodniowej sesji Rady Gminy Kruszyna. Treść sprawozdania znajdziecie poniżej.

W środę, 21 marca br. odbyła się kolejna XXXIII Sesja Rady Gminy. W pierwszej kolejności Rada Gminy przyjęła protokoły (XXX |XXXI |XXXII) z poprzednich Sesji a następnie wysłuchała sprawozdania Wójta Gminy z działalności między sesjami.

W obradach sesji Rady Gminy uczestniczyli Państwo Agata i Paweł Dydoń – obecni właściciele NZOZ w Kruszynie, którzy złożyli informację na temat funkcjonowania przychodni w Kruszynie po czym udzielili odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez radnych i sołtysów.

Państwo Dydoń zadeklarowali, że w ramach możliwości wynikających z kontraktu zawartego z NFZ będą się starać sukcesywnie poszerzać działalność placówki oraz wprowadzać zmiany zgodnie z oczekiwaniami pacjentów.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

 • Nr XXXIII/228/2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość, zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kruszyna,
 • Nr XXXIII/229/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna,
 • Nr XXXIII/230/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych na terenie Gminy Kruszyna,
 • Nr XXXIII/231/2018 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna,
 • Nr XXXIII/232/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nie ekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszyna – szczegółowe informacje ukażą się na stronie gminy wkrótce,
 • Nr XXXIII/233/2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2018 roku,
 • Nr XXXIII/234/2018 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody,
 • Nr XXXIII/235/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna,
 • Nr XXXIII/236/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • Nr XXXIII/237/2018 w sprawie podziału gminy Kruszyna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Kruszyna – uchwała utrzymuje obowiązujący od 2014 roku podział na okręgi wyborcze,
 • Nr XXXIII/238/2018 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018 rok.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *