zachmurzenie umiarkowane
17°
17°
niedziela
Gmina sprzedała działki w Jackowie bez przetargu. Wbrew przepisom
18 kwietnia 2022 r. | 09:12
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, podczas swojej kontroli w Urzędzie Gminy Kruszyna, miała uwagi w zakresie gospodarki nieruchomościami.

W 2018 r. dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki: nr 2213 o powierzchni 1,9621 ha, nr 2215 o powierzchni 5,6005 ha, nr 2240 o powierzchni 26,2900 ha, nr 2241 o powierzchni 3,7218 ha, położonych w miejscowości Jacków, pomimo braku przesłanek do sprzedaży nieruchomości w tym trybie. Powyższym naruszono art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). Stosownie do wskazanych przepisów art. 37 ust. 1 i 37 ust. 2 pkt 1 ustawy, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1. Tryb bezprzetargowy zastosowano na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami i w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 z późn. zm.). Powyższe nieruchomości stanowiły użytki rolne i były przedmiotem umów dzierżawy z dnia 9 czerwca 2014 r. zawartych na okres do 9 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na działalność rolniczą.

W wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 27 sierpnia 2018 r. poinformowano o przeznaczeniu tych nieruchomości do sprzedaży i wskazano cenę poszczególnych nieruchomości łącznie na kwotę 386.600,00 zł.

Pismem z dnia 19 września 2018 r. poinformowano dzierżawcę o przeznaczeniu tych nieruchomości do sprzedaży i o przysługującym mu pierwszeństwie w ich nabyciu za cenę wskazaną w wykazie nieruchomości, na podstawie art. 34 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie ze wskazanym w powyższym zawiadomieniu art. 3 ust. 1 ww. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli: umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.

O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia. Wskazana w tym przepisie instytucja prawa pierwokupu nie jest tożsama z instytucją pierwszeństwa uregulowaną w art. 34 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Instytucja prawa pierwokupu uregulowana została przepisami art. 596 – 602 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) i polega na tym, że uprawniony do skorzystania z prawa pierwokupu może z tego prawa skorzystać dopiero w przypadku sprzedaży rzeczy (w tym przypadku nieruchomości) osobie trzeciej, nie jest to natomiast uprawnienie tożsame z roszczeniem o sprzedaż rzeczy, o którym mowa w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przeniesienia własności tych nieruchomości na rzecz ich dotychczasowego dzierżawcy dokonano aktem notarialnym Rep. A Nr 5529/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. za cenę wskazaną w wykazie nieruchomości.

Zadania związane ze sprzedażami nieruchomości wykonywał Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i gospodarki gruntami w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. Bezpośredni nadzór nad pracownikiem w tym zakresie pełnił Kierownik tego Referatu. Umowę sprzedaży nieruchomości w imieniu Gminy Kruszyna zawarła p. Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kruszyna.

Wniosek nr 2
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Kruszyna w zakresie stosowania przesłanek uprawniających do bezprzetargowego trybu sprzedaży nieruchomości, stosownie do art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *