zachmurzenie duże
10°
10°
niedziela
fot. Gminne Przedszkole w Widzowie
Jest konkurs na dyrektora Gminnego Przedszkola w Widzowie
12 maja 2023 r. | 11:50
0

Wójt Gminy Kruszyna ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widzowie.

Organ prowadzący jednostkę oświatową : GMINA KRUSZYNA

Nazwa i adres jednostki oświatowej, której dotyczy konkurs: GMINNE PRZEDSZKOLE W WIDZOWIE, UL. ŻWIRKI I WIGURY 16, 42-282 KRUSZYNA

I. Wymagania wobec kandydata:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz.U. z 2021r poz. 1449 z póżn.zm) – do konkursu
może przystąpić:

Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub
studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania
oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4. uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo
b) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w uczelni
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem
stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym
mowa art.. 63 ust. 12 tej ustawy;
5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2021r poz. 1762 z późn.zm), a w
przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1
ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. z 2022r
poz.574 z późn.zm) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27
lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym( Dz.U. z 2017r poz. 2183 z późn.zm), oraz nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 22 stycznia 2021r
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2021r poz.
289);
11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach
określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim/ Dz.U. z 2021r
poz.672/, ukończył studia pierwszego stopnia , studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, Państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
Wolnym Handlu ( EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej;
2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne;
5. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2,5,6,8,10 i 11 w/wym. Rozporządzenia.
Nauczyciel mianowany lub dyplomowany:
1. zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu
administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej , Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych , lub
2. zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt.1, na którym są realizowane zadania z
zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum
Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
egzaminacyjnych, lub na stanowisku , na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w
urzędzie organu administracji samorządowej, lub
3. urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z
dnia 23 maja 1991r o związkach zawodowych ( Dz.U z 2019r poz. 263)
- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu , z wyjątkiem wymogu posiadania co
najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

II. Wymagane dokumenty:
Zgodnie z § 1 ust.2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
przedszkola, publicznej szkoły podstawowej , publicznej szkoły ponadpodstawowej
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U z 2021r
poz. 1428), oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu, oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o :
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego , albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,
3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię ( imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania( adres do korespondencji),
4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w lit. b
: świadectw pracy , zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających
okres zatrudnienia
5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6. w przypadku cudzoziemca -poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999r. o języku polskim /Dz.U. z 2021r poz.672/ lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka
polskiego,
7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
/ Dz.U. z 2021r poz.289/,
11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art.7 ust.1 i 3a ustawy z dnia 18
października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /Dz.U. z 2021r poz.1633/- w przypadku
kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,
12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego- oświadczenia, że kandydat nie był
prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela/ Dz.U. z 2021r poz. 1762 z późn.zm/ lub karą
dyscyplinarną , o której mowa w art.276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U z 2022r poz.574 z późn.zm), lub karą dyscyplinarną o
której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższymi
nauce / Dz.U. z 2017r poz. 2183 z późn.zm/,
15. oświadczenie ,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych.

III. Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą
i własnoręcznie podpisane. Na żądanie komisji konkursowej kandydaci obowiązani są
przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych
dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich
zmianę.
IV. Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do 31.05.2023r do godz. 15:00 osobiście lub drogą pocztową
na adres: Urząd Gminy Kruszyna, ul. Kmicica 5 , 42-282 Kruszyna lub w Biurze Podawczym
Urzędu Gminy Kruszyna pok. nr 1 w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem
telefonu oraz z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widzowie
nie otwierać w terminie do dnia 31.05. 2023r do godz.15:00 ‘’
a) Dokumenty , które wpłyną do w/w urzędu po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
b) W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki na adres
Urząd Gminy Kruszyna.
V. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
VI. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kruszyna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni na piśmie indywidualnie.
VII. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
VIII. Klauzula informacyjna
Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46
WE, zwanego dalej RODO , informujemy, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kruszyna z siedzibą w
Kruszynie przy ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna ;
• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym może Pani/Pan kontaktować
się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem tych danych poprzez adres e-mail inspektorod@kruszyna.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych;
• Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na
stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widzowie;
• Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w zw. z
art.22¹ § 1 ustawy Kodeks pracy, art.63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie
regulaminu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy
komisji konkursowej, które określają jakie dane osobowe są niezbędne do przetwarzania w
celu przeprowadzenia konkursu i powołania na stanowisko dyrektora;
• Pani /Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania konkursowego
dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola , na jakie Pani/Pan
złożyła/złożył ofertę. Natomiast dane osobowe kandydata wybranego w postępowaniu
konkursowym będą przetwarzane przez okres trwania zatrudnienia na stanowisku objętym
postępowaniem konkursowym, a po tym okresie będą przechowywane przez okres
wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji;
• Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem członków komisji
konkursowej jak też osób upoważnionych przez Administratora do ich przetwarzania w
ramach wykonywania służbowych obowiązków;
• Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do :
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych , gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem , a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
danych.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu ani
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
• Jeżeli uważa Pan/Pani, ze dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje
Panu/Pani praw wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
• Podanie prze Panią /Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku, gdy
przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa , w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w
postepowaniu konkursowym.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *