bezchmurnie
23°
23°
wtorek
Dziś sesja w sprawie stawek za niczystości
20 stycznia 2023 r. | 05:00
0

Dziś o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kruszyna odbędzie się sesja Rady Gminy Kruszyna, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kruszyna.

porządek obrad:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kruszyna – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kruszyna na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Kruszyna – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Częstochowa nadofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2023 rok – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Kruszyna.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *