zachmurzenie małe
12°
12°
sobota
W środę sesja absolutoryjna
02 czerwca 2023 r. | 11:43
0

W środę, 7 czerwca o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Kruszyna odbędzie się sesja Rady Gminy Kruszyna, podczas której radni będą głosować nad absolutorium dla Wójta Gminy Kruszyna.

porządek obrad:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
Udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kruszyna za 2022 rok:
a) debata nad raportem o stanie gminy za 2022 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok:
a) przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kruszyna sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2022 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
c) przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) przedstawienie opinii komisji stałej Rady Gminy,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
Zmiana uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2023 rok – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
Ocena zasobów pomocy społecznej – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Kruszyna.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *