zachmurzenie umiarkowane
wtorek
W środę sesja absolutoryjna
24 czerwca 2019 r. | 08:59
0

W środę 26 czerwca o godz. 9:00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Kruszyna, podczas której radni będą głosować w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kruszyna absolutorium za 2018 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Debata nad raportem o stanie gminy oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kruszyna wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
8. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
9. przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kruszyna sprawozdania z wykonania 10. budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2018 rok oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
11. Opinia RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
12. Przedstawienie opinii komisji stałej Rady Gminy.
13. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – referuje Kierownik ROPO P. Kamila Gałkowska.
14. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych – referuje Kierownik ROPO P. Kamila Gałkowska.
15. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
16. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Kruszyna.



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *