zachmurzenie małe
16°
16°
sobota
Nieprawidłowości przy podatkach lokalnych. Czy ktoś panuje nad urzędnikami w gminie Kruszyna?
22 kwietnia 2022 r. | 12:14
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła kontrolę w urzędzie m.in. w zakresie podatków lokalnych.

Nawet tam RIO znalazła nieprawidłowości.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2017 - 2021 do dnia kontroli, nieprawidłowo przeprowadzono czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności wykazanych przez podatnika podatku od nieruchomościach danych o posiadanych nieruchomościach, co było niezgodne z art. 2 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.), art. 272 pkt 3, art. 274a § 2 oraz art. 281 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w razie wątpliwości, co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych. W myśl art. 272 pkt 3 ww. ustawy, organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem podlegają grunty, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto, organ podatkowy nie skorzystał z możliwości przeprowadzenia u ww. podatnika kontroli podatkowej, o której mowa w art. 281 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przytoczonym przepisem, organy podatkowe pierwszej instancji mogą również przeprowadzić kontrolę podatkową u podatników. Zgodnie z art. 281 § 2 ww. ustawy, celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Powyższe dotyczyło podatnika o nr konta wymiarowego 1000027 (osoba prawna prowadząca działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych), który w deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2017 - 2021 jako podstawę opodatkowania deklarował 295,58 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie natomiast z umową użytkowania zawartą w formie aktu notarialnego Rep. A nr 2030/2002 w dniu 7 sierpnia 2002 r., ww. podmiotowi oddano w użytkowanie część budynku na prowadzenie przychodni zdrowia, tj. lokale o pow. 175,6 m2 znajdujące się na parterze budynku wraz z przynależnymi do tego lokalu czterema piwnicami oraz części gruntu w zakresie niezbędnym do obsługi lokalu z przeznaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych.

Stwierdzono, że powierzchnia użytkowa lokali zajmowanych na prowadzenie ww. przychodni wykazywana przez podatnika do opodatkowania, tj. pow. 295,58 m2 wynikała z przebudowy i rozbudowy ww. budynku dokonanej przez Gminę Kruszyna. W deklaracjach na lata 2017 - 2021 podatnik nie deklarował do opodatkowania gruntu niezbędnego do obsługi lokalu z przeznaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych, który został oddany użytkownikowi zgodnie z umową z dnia 7 sierpnia 2002 r. (w umowie nie określono powierzchni gruntu oddanego w użytkowanie).

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego. Zadania w zakresie weryfikacji składanych przez podatników deklaracji podatkowych należały do pracowników Referatu Finansowego. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewelina Kokot – Skarbnik Gminy Kruszyna.

Wniosek nr 3
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Referatu Finansowego w zakresie prawidłowego dokonywania weryfikacji deklaracji podatkowych, stosownie do art. 272 pkt 3, art. 274a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), mając na uwadze art. 2 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *