zachmurzenie duże
-3°
-3°
środa
RIO skontrolowało gminę Kruszyna
05 lipca 2018 r. | 09:17
0

Kilka miesięcy temu miała miejsce kontrola Urzędu Gminy Kruszyna przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Kontrolerzy mieli uwagi, co do pracy Wójta i całego urzędu. Pokrótce w kilku newsach przedstawię je wszystkie. Kontrola RIO obejmowała gospodarkę finansową Gminy Kruszyna, za okres od 1 stycznia 2013 r. do 27 września 2017 r.

W zakresie dochodów podatkowych:
- W latach 2013 - 2017 do dnia kontroli przekazywano inkasentom kwitariusze przychodowe, na których naniesione były informacje o indywidualnych danych podatników, tj.: adres płatnika, numer NIP, wysokość przypisu, wysokość rat podatku oraz zaległości podatkowych, a w przypadku podatników podatku rolnego także powierzchnia w ha oraz ilość ha przeliczeniowych.

Zgodnie z art. 299 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm., a następnie Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm. oraz Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182 tej ustawy, organom i osobom wymienionym w art. 298 Ordynacji podatkowej. W art. 299 § 3 Ordynacji podatkowej wymieniono również inne podmioty, którym organy podatkowe są uprawnione przekazywać informacje zawarte w aktach spraw podatkowych. Przepisy art. 299 § 1 i 3 tej ustawy zawierają zatem zamknięty katalog podmiotów, którym organ podatkowy może udostępniać szczegółowe informacje o podatnikach, a inkasenci nie znajdują się w katalogu podmiotów, którym organ może udostępniać dane dotyczące informacji o podatnikach, kwotach rat podatków oraz zaległości.

W myśl art. 293 § 1 tej ustawy, indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Kruszynie Nr VII/38/2015 z dnia 20 maja 2015 r. oraz Nr IV/25/2003 z dnia 14 lutego 2003 r. sołtysi byli zobowiązani do pobrania w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych od tych podatników oraz wpłacenia go na rachunek bankowy Gminy Kruszyna. Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników Urzędu, sołtysi podpisali oświadczenie o zachowaniu tajemnicy skarbowej i byli zobowiązani do jej przestrzegania. Zadania w zakresie prowadzenia spraw związanych z poborem i inkasem podatków i opłat, organizowaniem inkasa podatków, rozliczaniem inkasentów należały do pracowników Referatu Finansowego. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewelina Kokot – Skarbnik Gminy Kruszyna.

Wniosek nr 1:
Zaprzestać przekazywania informacji inkasentom o indywidualnych danych podatników oraz zapewnić prawidłowe prowadzenie spraw związanych z poborem podatków i organizowaniem inkasa podatków, mając na uwadze wymogi art. 299 § 1, § 3 oraz art. 293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) a także art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *