zachmurzenie małe
16°
16°
sobota
RIO wykryła nieprawidłowości przy kredycie na 1 mln zł
29 kwietnia 2022 r. | 11:56
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykryła nieprawidłowości w Urzędzie Gminy Kruszyna w zakresie długu publicznego i zaciągania zobowiązań.

W umowie kredytu w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 16 maja 2019 r. Gmina Kruszyna upoważniła bank, z którym zawarto umowę, do dysponowania rachunkiem bankowym, czym naruszono art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. przepisem, w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki nie można udzielać pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższe dotyczyło umowy kredytu w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 16 maja 2019 r. Na podstawie ww. umowy bank udzielił Gminie Kruszyna kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zgodnie z § 11 umowy, w przypadku braku spłaty jakichkolwiek zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z Umowy w terminach z niej wynikających lub powstania zadłużenia z tytułu kredytu, (…) niespłacona kwota staje się zadłużeniem wymagalnym i przeterminowanym w następnym dniu odpowiednio po upływie terminu spłaty lub upływie terminu wypowiedzenia. Z dniem powstania zadłużenia przeterminowanego, bank jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tego tytułu z wszelkimi wymagalnymi oraz niewymagalnymi wierzytelnościami. Potrącenie z wierzytelnościami z rachunków bankowych kredytobiorcy prowadzonych przez bank nie wymaga składania przez bank odrębnego oświadczenia wobec kredytobiorcy i jest dokonywane z momentem pobrania środków z tych rachunków. (…).

Stosownie do § 9 pkt 4 ww. umowy, środki na dokonanie wszelkich płatności wynikających z umowy będą pobierane w pierwszej kolejności z rachunku bieżącego, a w przypadku braku środków na rachunku bieżącym mogą zostać pobrane z pozostałych rachunków prowadzonych przez bank.

Umowa została podpisana ze strony Gminy Kruszyna przez p. Jadwigę Zawadzką – Wójta Gminy Kruszyna przy kontrasygnacie p. Eweliny Kokot – Skarbnika Gminy Kruszyna.

Wniosek nr 4
Ustanawiać zgodne z prawem zabezpieczenia spłaty kredytów zaciąganych przez Gminę Kruszyna, stosownie do art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *