zachmurzenie duże
niedziela
Uwagi RIO do pracy skarbnika gminy Kruszyna!
12 lipca 2018 r. | 11:54
1

Kolejne uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach były skierowane do Eweliny Kokot – Skarbnik Gminy Kruszyna, która sprawuje słaby nadzór nad podległymi jej pracownikami.

Uwagi RIO:
W kwartalnych sprawozdaniach Rb-Z za IV kwartał 2014 r., 2015 r., 2016 r. oraz I i II kwartał 2017 r. w części A – Zobowiązania według tytułów dłużnych, nie wykazano zobowiązań wynikających z umowy nr UM20/D003001254/000229796 z dnia 30 grudnia 2014 r. sprzedaży na raty (37 rat) na kwotę 1.992,60 zł. Umowa dotyczyła zakupu przez Gminę Kruszyna urządzenia „Acer Switch 2 + router LTE”.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), podstawą sporządzenia m.in. sprawozdania Rb-Z są: ewidencja księgowa jednostki, sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania lub należności.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik nr 9 do ww. rozporządzenia, w układzie przedmiotowym w sprawozdaniu Rb-Z prezentowane są zobowiązania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767), wynikające z kredytów i pożyczek - rozumianych jako zobowiązania wynikające m. in. z umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach (tzw. sprzedaż na raty).

Zadania w zakresie przygotowania danych do sprawozdań w zakresie operacji finansowych należały do pracowników Referatu Finansowego. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewelina Kokot – Skarbnik Gminy Kruszyna.

Wniosek nr 3
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Referatu Finansowego w zakresie prawidłowego ustalania zobowiązań z tytułu umów sprzedaży, które zostały rozłożone na raty w celu prawidłowego ich wykazania w sprawozdaniu Rb-Z, stosownie do § 2 ust. 2, § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik nr 9 do ww. rozporządzenia, mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Uwagi RIO do pracy skarbnika gminy Kruszyna!”

  1. Janko pisze:

    Admin tej strony jest moim Mistrzem!
    Dodaje co 4 dni newsa na temat tego samego błędu i od razu ludzie myślą, że tych błędów było kilka.
    Gdzie Pan się dziennikarstwa i etyki uczył? W szkole ojca Rydzyka?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *