zachmurzenie duże
niedziela
W środę sesja absolutoryjna
27 czerwca 2022 r. | 12:51
0

W środę 29 czerwca o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kruszyna odbędzie się sesja Rady Gminy Kruszyna, podczas której radni będą głosować w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Kruszyna

porządek obrad:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Informacja o stanie dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kruszyna z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych i remontowych planowanych w 2022r.
Sprawozdanie z działalności Wójta.
Udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kruszyna za 2021 rok:
a) debata nad raportem o stanie gminy za 2021 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
a) przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kruszyna sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kruszyna za 2021 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
c) przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) przedstawienie opinii komisji stałej Rady Gminy,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Kruszyna w miejscowości Wikłów – referuje inspektor ds. planowania przestrzennego P. Piotr Kmiecik.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kruszyna na lata 2022-2027 – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kruszyna– referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą– referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
Wprowadzenie zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpwadów – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kruszyna – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Kruszyna – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2022 rok– referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Udzielenie pomocy finansowej – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Ocena zasobów pomocy społecznej – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kruszyna.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *