zachmurzenie umiarkowane
17°
17°
niedziela
W środę sesja Rady Gminy Kruszyna
03 kwietnia 2023 r. | 11:34
0

W środę, 5 kwietnia o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kruszyna odbędzie się sesja Rady Gminy Kruszyna, podczas której radni zdecydują o nazwie dla ronda w Kruszynie.

porządek obrad:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kruszyna na lata 2023 – 2025”- referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
Wprowadzenie zmiany do statutów sołectw – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2023 roku – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kruszyna na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków –
referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
Nadanie nazwy ronda w miejscowości Kruszyna – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
Wyrażenie zgody na wydzieżawienie gruntów – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
Wyznaczenie inkasentów opłaty targowej – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2023 rok – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik Gminy P. Ewelina Kokot.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kruszyna z działalności w 2022 roku – referuje Przewodniczący Komisji Radny Marek Kruk.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
Informacja z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2022 – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z działalności GKRPA za 2022 rok – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2022 – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
Ocena stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Komisariatu Policji w Kłomnicach.
Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *