zachmurzenie duże
poniedziałek
W środę sesja Rady Gminy Kruszyna
07 marca 2022 r. | 11:16
0

W środę 9 marca o godz. 9:00 w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Kruszyna, podczas której radni m.in. określą regulamin targowiska zlokalizowanego w miejscowości Kruszyna.

porządek obrad:
Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wikłów – referuje inspektor d.s. planowania przestrzennego P. Piotr Kmiecik.
Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2022 roku – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
Wprowadzenie zmiany do uchwały określającej regulamin targowiska zlokalizowanego w miejscowości Kruszyna – referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
Wyznaczenie miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników– referuje Kierownik RGKiR P. Zbigniew Zasępa.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów – referuje Sekretarz Gminy P. Małgorzata Wierzbicka.
Udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Częstochowa – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2022 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kruszyna z działalności w 2021 roku – referuje Przewodniczący Komisji Radny Marek Kruk.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli –referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
Informacja z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2021 – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
Informacja z działalności GKRPA za 2021 rok – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *